Registracija vozila Kragujevac

kompletan vodič

Belanskaauto

Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila kod nadležnog MUP-a. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica MUP-a, teritorijalno nadležna prema prebivalištu vlasnika vozila, odnosno sedištu ako je vlasnik vozila pravno lice. Vozilo koje koristi preduzetnička radnja upisuje se u jedinstveni registar prema prebivalištu preduzetnika – vlasnika radnje, vozilo koje koristi ogranak privrednog društva upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila; vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu upisuje se u jedinstveni registar vozila prema prebivalištu, odnosno sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga uz pismenu saglasnost vlasnika.

Registraciona nalepnica

Izgled nalepnice

Pravilno skidanje nalepnice sa nosača

Pravilno skidanje nalepnice sa nosača (druga slika)

Pozicioniranje nalepnice na donji desni deo vetrobranskog stakla

Pravilno postavljena nalepnica

Nepravilno zalepljena nalepnica

Za vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila, izdaje se registraciona nalepnica. U središnjem delu nalepnice je prostor u koji se upisuje oznaka registracionog područja, registarski broj vozila, u narednom redu je datum isteka važenja registracije.

 Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Registraciona nalepnica se postavlja na moped i laki tricikl na ravni deo vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i teški četvorocikl spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje.

Na priključno vozilo i priključnom vozilu za traktor, registraciona nalepnica se postavlja spolja, na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.Na traktorima i radnim mašinama sa kabinom, registraciona nalepnica postavlja se sa unutrašnje strane na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Na traktorima i radnim mašinama bez kabine, registraciona nalepnica postavlja se na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. Na motokultivatorima, registraciona nalepnica postavlja se na levoj polovini zadnje strane priključnog vozila koje vuče motokultivator na vidnom mestu.

Nakon isteka važenja registracione nalepnice potrebno je uraditi produženje . Najranije može se podneti zahtev 30 dana pre isteka važenja.  Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu produženja registracione nalepnice bez Vašeg odlaska u MUP. Za više informacija kliknite ovde.

Registracija novoproizvedenog vozila

Od 13. novembra 2018, stupio je na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, član 264. ovog zakona glasi: novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom godišnjem tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije.

Dokumenti potrebni zа prvu registraciju novoproizvedenog vozila:

 • Potvrda proizvođača ili uvoznika sa kompletnim podacima o vozilu
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila (na primer Dunav osiguranje)
 • Dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva)
 • Ukoliko je vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovor o zakupu vozila kao i ovlašćenje lizing kuće ili banke za registraciju motornog vozila.
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica – APR)
 • Dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse 
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se  registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice 

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica. 

 Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije novoproizvedenog vozila bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt saZaposleni  nama kliknite ovde.

Prva registracija polovnog automobila iz uvoza

 

 

 • Registrujte svoje vozilo iz uvoza bez muke i brige! Mi smo tu da vam pomognemo da ispunite sve potrebne uslove za registraciju. Sve što trebate da uradite je da nam dostavite potrebne dokumente kao što su inostrani račun, inostrana saobraćajna dozvola, dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama prilikom uvoza, izjavu o prispeću vozila u zemlju, uverenje o ISPITIVANJU motornog vozila od strane agencije za bezbednost saobraćaja, registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila i dokaz o identitetu vlasnika (lična karta). Mi ćemo se postarati o ostalim koracima, uključujući plaćanje propisanih troškova za registraciju vozila, izradu saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica, i ukoliko je potrebno, izradu posebne zadnje registarske tablice. 

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu prve registracije polovnog vozila iz uvoza bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija polovnog automobila kupljenog u Srbiji

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Saobraćajna dozvola(ukoliko je vozilo bilo ikada registovano u Srbiji)
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariji od 30 dana(ukoliko je vozilo u važećoj registraciji nije potrebno)
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa-APR-za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila(ukoliko je vozilo u važećoj registraciji plaćaju se delimične takse)
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x – ukoliko nemenjate registarsko područije i nije isteklo važenje registarskih tablica nije neophodna zamana),  potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije polovnog automobila kupljenog u Srbiji bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija taksi vozila

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je vozilo uveženo pogledaj rubliku prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Rešenje APR o registovanoj delatnosti za obavljanje taksi prevoza šifra (49.32)
 • Sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza
 • Taksi dozvola za vozača
 • Taksi dozvola za vozilo
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o obaveznom osiguranju putnika u javnom prevozu na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice
 • Za putnička vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz iznos poreza pored umanjenja po godinama starosti dodatno se umanjuje za 50 %

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x),  potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

 Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije TAKSI VOZILA bez Vašeg odlaska u MUP. Potrebno je samo da obavite pregled vozila za prijem kod opštinskog organa. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija mopeda

 

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor
 • Ukoliko je moped kupljen na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je moped uvežen, pogledaj rubliku prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti mopeda ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa- APR-za pravna lica)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju mopeda:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarske tablice
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

*Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu i registarsku tablicu (1x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije MOPEDA bez Vašeg odlaska u MUP.  Za kontakt sa nama kliknite ovde.

 

Registracija motocikla

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motocikl kupljen na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motocikl uvežen, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motocikla ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju motocikla na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa- APR-za pravna lica)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju motocikla:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarske tablice
 • Porez na upotrebu motocikla
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu i registarsku tablicu (1x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

 Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije MOTOCIKLA bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija priključnih vozila

Potrebni dokumenti

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor
 • Ukoliko je priključno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je priključno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti priključnog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa- APR-za pravna lica)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju priključnog vozila
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarske tablice
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu i registarsku tablicu (1x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije priključnog vozila  bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija traktora

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor
 • Ukoliko je traktor kupljen na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je traktor iz uvoza, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti traktora ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju traktora na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju traktora:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Administartivne takse

*Registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, radne mašine, priključna vozila za traktor i motokultivatore koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti kao i obnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x),  potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije TRAKTORA bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija vozila auto-škole

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika o upisu u registar kod nadležnog organa – APR
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

ZA PUTNIČKA VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA OBUKA KANDIDATA SA UGRAĐENIM DUPLIM NOŽNIM KOMANDAMA PROPISANI IZNOS POREZA PORED UMANjENjA PO GODINAMA STAROSTI DODATNO SE UMANjUJE ZA 50 %

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x),  potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije vozila za obavljanje delatnosti auto-škola bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija vozila renta - car

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motorno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer Dunav osiguranje
 • Dokaz o identitetu vlasnika o upisu u registar kod nadležnog organa – APR)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije vozila za obavljanje delatnosti renta-car bez Vašeg odlaska u MUP . Za više informacija kliknite ovde.

Registracija vozila invalidnih lica

 

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motorno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Potvrda o stepenu invaliditeta
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila naprimer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA NE PLAĆAJU:
1) osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2) osoba sa invaliditetom kod koje postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2a) zakonski zastupnici višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu-na jedno vozilo iz člana 4.stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole. 

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije vozila invalidnog lica bez Vašeg odlaska u MUP. Za više informacija kliknite ovde.

Registracija specijalnih motornih vozila

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motorno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica)
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Specijalno vozilo jeste vozilo vrste M, N ili O izvedeno za određene funkcije sa posebno uređenom karoserijom, snabdevenom uređajima ili opremom za obavljanje tih funkcija.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje  registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije specijalnog motornog vozila bez Vašeg odlaska u MUP. Za više informacija kliknite ovde.

Registracija autobusa

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motorno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila naprimer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o obaveznom osiguranju putnika u javnom prevozu naprimer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
  Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije autobusa bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija tricikla teški-laki

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je tricikl kupljen na lizing ili kredit porebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je tricikl uvežen, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju teškog tricikla
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarske tablice
 • Porezu na upotrebu tricikla
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje registarsku nalepnicu, registarsku tablicu (1x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije tricikla teškog ili lakog bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija četvorocikla - teški - laki

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je četvorocikl kupljen na lizing ili kredit porebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je četvorocikl uvežen, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju četvorocikla
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarske tablice
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa praznog vozila ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon .

Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa praznog vozila ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica, ako je na četvorociklu fabrički izrađena površina na zadnjem delu na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica. 

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije četvorocikla teškog ili lakog  bez odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija teretnih vozila

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je motorno vozilo kupljeno na lizing ili kredit potrebno je priložiti original ugovore
 • Ukoliko je motorno vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa-APR-za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije teretnog vozila bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije "RPE"

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za privremenu registraciju:
 • Naknadi troškova izrade potvrde, registarskih tablica
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika-potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Registarske tablice “RPE” izdaju se za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle , priključna vozila.
Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje potvrdu o privremenoj registraciji, registarske tablice (2x).

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu privremene registracije vozila bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Privremena registarcija vozila "RP"

Potrebni dokumenti:

 • Dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (sa elementom inostarnosti)
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila (na primer Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika
 • Dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade potvrde o privremenoj registraciji i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje potvrdu o privremenoj registraciji, registarske tablice (2x) ili posebnu zadnju registarsku tablicu ako je na putničkom vozilu fabrički izrađena površina na zadnjem delu na kom se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica. Na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu privremene registarcije vozila bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Registracija vozila sa tablicama po izboru

Vlasnik teškog četvorocikla, odnosno putničkog vozila može po izboru odabrati najmanje tri, a najviše pet slovnih znakova ili kombinaciju brojčanih i slovnih znakova.

Ako se bira kombinacija brojčanih i slovnih znakova u njoj se moraju nalaziti najmanje dva slovna znaka, izuzimajući kombinaciju slovnih znakova “TX”, “RP” i “RPE”.

Između brojčanih i slovnih znakova na registarskoj tablici obavezan je znak “-” koji se računa kao jedan od izabranih znakova. Značenje izabranih znakova na registarskoj tablici po sadržaju ne sme da bude provokativno, nemoralno, ili suprotno pravnom poretku.

Za registarske tablice iz ovog člana, pored redovne cene registarskih tablica, plaća se i posebna naknada – u iznosu koji je utvrđen uredbom Vlade.

Pravo korišćenja izabranih znakova na registarskim tablicama je subjektivno i lično pravo i ne može da se prenosi na drugo lice, osim u slučaju smrti vlasnika vozila.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu registracije vozila sa tablicama po izboru. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je vozilo uveženo, pogledaj sekciju prva registracija polovnog automobila iz uvoza
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa-APR-za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
 • Porezu na upotrebu motornih vozila (putnička)
 • Naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
 • Komunalne takse
 • Administartivne takse
 • Ukoliko se registracija vrši preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje registarsku nalepnicu, registarske tablice (2x), potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.

Probne tablice

Tablice za privremeno označavanje vozila PROBA izdaju se za: motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena; kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava; novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta; vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kojem će biti registrovana i radi sprovođenja carinskog postupka.

Potrebni dokumenti:

 • Overen račun ili kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom
 • Ukoliko je vozilo iz uvoza potrebno je priložiti i dokaze o plaćenim carinskim i poreskim obavezama
 • Popunjen zahtev za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila
 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila ne stariji od 30 dana
 • Ukoliko je razlog izdavanja probnih tablica odvoženje vozila na tehnički pregled registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti nije potreban
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila na primer (Dunav osiguranje)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, APR za pravna lica
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za PROBNE TABLICE
 • Ukoliko se PROBNE tablice zahtevaju preko posrednika – potrebno je specijalno punomoćje za to ovlašćeno lice

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje POTVRDU, registarske tablice (2x) koje su odštampane na kartonu i važe tačno do naznačenog datuma u potvrdi. Tablice za privremeno označavanje vozila postavljaju se sa unutrašnje strane na vetrobransko staklo i to na prednje staklo u donjem desnom uglu, a na zadnje staklo u donjem levom uglu.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu izdavanja tablica PROBA bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Saobraćajna dozvola

Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćajnoj dozvoli upisani su svi podaci vlasnika odnosno korisnika kao i karakteristike vozila. Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu. Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da u roku od 15 dana prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu.

Nekoliko je razloga za zamenu saobraćajne dozvole.

 • Gubitak saobraćajne dozvole
 • Dotrajala ili oštećena
 • Promena vlasnika ili korisnika
 • Promena tehničkih podataka o vozilu
 • Promena prebivališta – sedište vlasnika

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi za upis u jedinstveni registar vozila ili izdavanje nove saobraćajne dozvole zbog promene podataka u saobraćajnoj dozvoli, organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i urednog zahteva. Ako postoje dokazi koji opravdavaju hitnost postupanja (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi) može se podneti poseban zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole bez odlaganja.

Vlasniku vozila iz stava 1. ovog člana, izdaje se potvrda o registraciji vozila koja važi od dana utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje saobraćajne dozvole i zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, a sadrži sve podatke koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. Prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila.

 Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu zamene saobraćajne dozvole po svim gore navedenim osnovama. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Zamena registarskih tablica

Za vozila koja se registruju izdaju se registarske tablice različitih vrsta. Sve vrste registarskih tablica su jednoobrazne na celoj teritoriji Republike Srbije. Za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i za traktore, motokultivatore i radne mašine izdaju se dve registarske tablice.

Za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, priključna vozila i priključna vozila za traktor izdaje se jedna registarska tablica.

Registarske tablice zameniće se novim kada vozilo bude registrovano u drugom registarskom području, kada se izgube, ukradu ili bude uništene, kad usled dotrajalosti ili oštećenja postanu neupotrebljive.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu zamene registarskih tablica bez Vašeg odlaska u MUP. Za kontakt sa nama kliknite ovde.

Odjava vozila

Vozilo se odjavljuje na zahtev vlasnika upisanog u saobraćajnoj dozvoli i evidentiranog u jedinstveni registar vozila ili lica kog je vlasnik ovlastio da odjavi vozilo. Izuzetno, ako je vlasnik vozila preminuo, vozilo može odjaviti bračni drug ili srodnik iz prvog naslednog reda.
Vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, ako u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao.
Razlozi za odjavu vozila su različiti. Najčešće je to promena registarskog područija. Dokaz da je vozilo odjavljeno kod nadleznog organa je brobušena saobraćajna dozvola.

Zaposleni u našoj kancelariji pružiće Vam stručnu uslugu odjave vozila bez Vašeg odlaska u MUP . Za kontakt sa nama kliknite ovde.

 

Osiguranje vozila

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz. 

U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti na primer kod kompanije Dunav osiguranje. Kompanija će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe vašom krivicom. Takođe komanija će za Vas kao svog osiguranika uraditi besplanu procenu štete na Vašem vozilu.

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom, upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami, ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno, ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju. U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti.

Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu i Vi kao vozač niste osigurani za slučaj saobraćajne nezgode.

 

Za Vaše vozilo možete dobrovoljno zaključiti sledeća osiguranja:

Auto kasko; Mini kasko, Osiguranje od auto-nezgode; Pomoć na putu; Zelena karta

Zelena karta

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne vozačke dozvole, možda vam je neophodno da posedujete i međunarodnu kartu osiguranja tzv. zeleni karton.

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od auto-odgovornosti, ostaje obavezan dokument za vozila koja se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, Tunis, Maroko

Posedovanjem zelenog kartona na primer kod kompanije Dunav osiguranje prilikom boravka u nekoj od navedenih zemalja obezbeđena Vam je osiguravajuća zaštita za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi.

Ukoliko želite više informacija o dodatnim osiguranjima za Vaše vozilo možete nam se obratiti putem kontakt forme a mi ćemo Vas rado preporučiti kolegama iz prodajnog tima kompanije Dunav osiguranje Kragujevac.

Uplatno mesto

U našoj kancelariji možete izvršiti uplate svih računa : Takse, Registraciju vozila, Komunalije, Infostan, Telefon, MUP, Katastar, Sudske takse… po pristupačnim provizijama. Za više informacija kliknite ovde.

Belanska auto

Tu smo da pomognemo!

Administrativna kancelarija Vulović d.o.o.

T.C. Radnički

27. marta 19, prvi sprat, štand 5
34000 Kragujevac

PIB: 110832302

MB: 21391867

Radno vreme

Ponedeljak - Petak : 07:30 - 11:30; 12:15 - 16:00
Subota i nedelja: ne radimo

Pratite nas na društvenim mrežama

Copyright © 2024 Vulovic d.o.o. | Izrada web sajtova naKlik – Web Servis